Ga naar de inhoud

Merk je dat iets niet klopt?
Neem even contact op, dan pas ik het aan.

Werkt iets niet goed?
Dan is er misschien een technische storing. Fijn als je dit meldt! Alvast bedankt en bij voorbaat excuses voor het ongemak.

Disclaimer voor annadebruyckere.nl

De Bruyckere Tekstondersteuning (Kamer van Koophandel: 76622592), hierna te noemen Anna de Bruyckere, verleent u hierbij toegang tot annadebruyckere.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Anna de Bruyckere behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op annadebruyckere.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Bruyckere Tekstondersteuning.

Beperkte aansprakelijkheid

Anna de Bruyckere spant zich in om de inhoud van annadebruyckere.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op annadebruyckere.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Anna de Bruyckere. In het bijzonder zijn alle prijzen op annadebruyckere.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op annadebruyckere.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Anna de Bruyckere nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Anna de Bruyckere. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Anna de Bruyckere, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.